Uitleg kantonprocedure

Juridisch Schrijf Bureau kan alle werkzaamheden voor u overnemen die betrekking hebben over het aanbrengen en voeren van een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank, SECTOR KANTON.

De Kantonrechter:

Volgens artikel 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is, kort gezegd, de Kantonrechter bevoegd om de volgende zaken te behandelen en te beslissen:

 • Zaken met een vordering van ten hoogste € 25.000,00.
 • Zaken van onbepaalde waarde als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25,000,00.
 • Zaken betreffende arbeidsovereenkomsten, agentuur- en huurovereenkomsten, ongeacht de waarde van de vordering.
 • Andere zaken als de wet dit bepaalt.


 • Een vordering op de rolzitting aanbrengen gebeurt door het uitbrengen van een dagvaarding door een deurwaarder. Is de vordering niet betwist dan zal vrij spoedig een veroordelend vonnis, inclusief een executoriale titel, volgen. (Tenzij voor de Kantonrechter duidelijk is dat de vordering niet onmiddellijk toewijsbaar is)

  Anders wordt het als een vordering door de debiteur wordt betwist. Het wordt dan een vordering op verweer. In zijn algemeenheid geldt dat door de betwisting de vordering zijn eenvoudigheid verliest. Deze betwisting kan plaatsvinden tijdens de minnelijke fase, of tijdens de rolzitting.

  Is de betwisting bij eiser al bekend in de minnelijke fase dan zal hier tijdens het opstellen van de dagvaarding rekening mee gehouden moeten worden. In deze gevallen is de conclusie van eis uitgebreider en moet ook de conclusie van antwoord (voor zover bekend) van de debiteur in de dagvaarding worden opgenomen.

  Wordt de vordering voor het eerst betwist tijdens de rolzitting dan volgt er allereerst een conclusie van antwoord aan de zijde van de debiteur.

  Vorderingen die betwist worden kennen dus een aantal schriftelijke fasen die als volgt zijn te omschrijven:

   

  Eiser

  Gedaagde

  Dagvaarding (inclusief conclusie van eis)
  Conclusie van Antwoord
  Conclusie van Repliek
  Conclusie van Dupliek
  Comparitiezitting Comparitiezitting
  Vonnis Vonnis

  Afwijkingen zijn mogelijk. Is voor het uitbrengen van de dagvaarding het verweer van de debiteur bekend dan zal dit opgenomen moeten worden in de dagvaarding. In een dergelijke situatie vallen fase 1, 2 en 3 in elkaar.