Tarieven

Wij hanteren een uiterst redelijk tarief voor onze opdrachtgevers. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het aantal aangeboden dossiers en de uit te voeren werkzaamheden.

Graag brengen wij voor u een offerte uit

Geen bureau- of kantoorkosten. Kostenindicatie is mogelijk.

Voor het bijwonen van (Comparitie-) zittingen geldt een kilometervergoeding van € 0,45. De reistijd die nodig is voor het bijwonen van zittingen wordt gedeclareerd tegen 50% van het uurtarief. Het uurtarief geldt vanaf begin zitting tot einde zitting. Er is altijd 30 minuten vooroverleg met de cliënt zonder kosten.

Bijwonen comparitiezittingen buiten Zeeland en Noord-Brabant: in overleg. Indien een zitting waargenomen dient te worden door een derde, wordt het dan geldende uurtarief zonder opslag doorberekend.

INCASSOKOSTEN:

Per 1 juli 2012 gelden er wettelijke regels voor wat betreft de maximale hoogte van (buitengerechtelijke) incassokosten. Ook geven de nieuwe regels aan wanneer er incassokosten mogen worden berekend. En aan welke stappen er in dat geval moeten worden gevolgd. Hieronder leest u welke wettelijke regels er voor incassokosten gelden.

Wat zijn incassokosten?

Wordt een factuur niet of niet tijdig voldaan dan kan het zij dat u, als schuldeiser, extra kosten moet maken om het openstaande bedrag te vorderen. In het geval dat u een incassobureau dient in te schakelen mag het incassobureau namens u deze extra kosten mee vorderen. Deze extra kosten worden ook wel (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd.
Die kosten zijn wettelijk vastgelegd.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Er zijn wettelijke regels voor het doorberekenen van incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de factuur. Hieronder ziet u hoe hoog de incassokosten in percentages mogen zijn:

 • Over de eerste € 2.500,00 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend. Dit met een minimum van € 40,00;
 • Over de volgende € 2.500,00 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende € 5.000,00 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende € 190.000,00 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
 • Over het bedrag boven de € 200.000,00 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend met een maximum van € 6.775,00;

Hoe worden de incassokosten berekend?

Een voorbeeld: stel, u heeft als leverancier een openstaande factuur van € 3.500,00. De betalingstermijn is al verstreken. Over de eerste € 2.500,00 mag dan maximaal 15% incassokosten worden berekend (= € 375,00). En over de resterende € 1.000,00 maximaal 10% (= € 100,00). De totale incassokosten zijn in dat geval dus: € 375,00 + € 100,00 = € 475,00.

Wanneer mogen incassokosten worden berekend?

Incassokosten mogen pas worden doorberekend nadat:

 • De betalingstermijn al is verstreken.
 • Er eerst een aanmaning is verzonden.
 • Er na die aanmaning nog niet binnen 14 dagen de betaling bij u is binnengekomen. 

Wat moet er in de aanmaning staan?

Een briefje waarin alleen staat dat uw debiteur nog moet betalen is niet voldoende. In de aanmaning moet ook vermeld staan:

 • de hoogte van de incassokosten die zullen worden berekend wanneer niet op tijd wordt betaald;
 • dat de openstaande rekening binnen 14 dagen moet zijn betaald;
 • dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen 14 dagen is betaald;

Mogen naast incassokosten ook andere kosten worden berekend?

Nee. Het incassobureau mag niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten of bureaukosten in rekening brengen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle extra kosten die worden gemaakt om uw vordering te incasseren.

Dit geldt dus voor de minnelijke fase. Is het daarna nodig om de gerechtelijke fase aan te vangen (door middel van een dagvaarding) dan komen er extra kosten bij zoals de juridische kosten en de proceskosten. Een gedeelte van die kosten worden dan onderdeel van uw vordering en zullen dus mee gevorderd gaan worden. Vaak wordt in dat geval een kostenvoorschot gevraagd.

SALARIS GEMACHTIGDE:

Het salaris van de gemachtigde heeft betrekking op de vergoeding van proceshandelingen van de voor de eiser(es) optredende procesgemachtigde. Het salaris wordt berekend aan de hand van procespunten. De aard en zwaarte van de zaak zijn van invloed op toebedeling van procespunten.

Het aantal procespunten is mede afhankelijk van het aantal proceshandelingen:

Het liquidatietarief Sector kanton is op dit moment:

Belang van kwestie

Waarde per punt

Maximaal aantal punten

tot en met € 250,00 € 30,00 3
tot en met € 500,00 € 60,00 4
tot en met € 1.250,00 € 100,00 5
tot en met € 2.500,00 € 150,00 5
tot en met € 3.750,00 € 175,00 5
tot en met € 5.000,00 € 200,00 6
tot en met € 10.000,00 € 250,00 6
tot en met € 20.000,00 € 300,00 7
tot en met € 40.000,00 € 400,00 10
tot en met € 100.000,00 € 600,00 10
tot en met € 200.000,00 € 700,00 zonder maximum
tot en met € 1.000.000,00 € 1.000,00 zonder maximum
meer dan € 1.000.000,00 € 1.200,00 zonder maximum

In bepaalde of uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat van het tarief wordt afgeweken, waarbij dan aansluiting zou kunnen worden gezocht bij het belang van de kwestie.

 

Waardering van de verrichte werkzaamheden:

Opstellen Dagvaarding op verweer /conclusie/ schriftelijke toelichting vóór tussenvonnis 1
pleidooi 2
pleidooi in incident 1
enquête aan eigen zijde 1
voortzetting enquête aan eigen zijde ½
bijwoning enquête aan de zijde van de wederpartij ½
voortzetting daarvan ½
comparitie, anders dan tegelijk met enquête 1
conclusie na comparitie of na enquête tot
een maximum van één
½
akten ter rolle zonder een bijzondere inhoud 0
akten ter rolle met een bijzondere inhoud ½
conclusie in incident, ongeacht het aantal 1
bevolen gerechtelijke plaatsopneming 1
rekwest, verweerschrift in rekwestprocedures 1
mondelinge behandeling in rekwestprocedures 1
afdoening buiten liquidatie 1

- Een contra-enquête in conventie tevens een enquête in reconventie wordt éénmalig berekend;

- Reconventie als zelfstandige vordering wordt gewaardeerd op gelijke voet als de conventie;

- Reconventie voortvloeiende uit verweer wordt gewaardeerd op de helft van de punten. Het maximaal aantal punten wordt niet gehalveerd.