Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Eenmanszaak Juridisch Schrijfbureau gevestigd te Etten-Leur;
 • Cliënt: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst;

 • Toepasselijkheid

  Van toepassing is Titel 7 Afdeling 1 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek, welke handelt over de overeenkomst van opdracht.

  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor al degenen die voor opdrachtnemer op enigerlei wijze werkzaam zijn.

  Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.

  Informatie

  Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

  Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.

  Extra kosten ontstaan doordat cliënt de verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.

  Uitvoering van opdrachten

  Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit overeenkomst als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

  Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich slechts naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverplichting) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.

  Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat is de verplichtingen na te komen.

  Opdrachtnemer informeert cliënt hierover onmiddellijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

  Tarieven

  Opdrachtnemer brengt ter zake van de ten behoeve van cliënt uitgevoerde werkzaamheden aan deze een honorarium in rekening evenals vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten. Uitgangspunt daarbij is het overeengekomen uurtarief, of een andere afspraak zoals een incasso-tarief, prestatie gerelateerd tarief, of een combinatie daarvan.

  Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt -voor zover mogelijk- vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door cliënt geschetste feiten en omstandigheden.

  Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens.

  Indien door of vanwege cliënt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is opdrachtnemer gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te herberekenen. Opdrachtnemer kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan cliënt.

  Declaratie van tijdsbesteding voor verrichte werkzaamheden vindt in eenheden van 10 minuten plaats.

  Te specificeren kosten zoals reiskosten, griffierechten, kosten voor derden en dergelijke worden separaat in rekening gebracht.

  In spoedeisende situaties, of bij noodzakelijke of gevraagde werkzaamheden buiten normale kantoortijden, is opdrachtnemer gerechtigd om, na instemming door cliënt, het van toepassing zijnde tarief aan te passen.

  Betaling

  Betaling dient te geschieden door storting of overmaking op de, in de declaratie, bankrekening. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na de declaratiedatum.

  Bij niet tijdige betaling zal cliënt in gebreke zijn en, door het enkele feit van verstreken zijn van de voor betaling gestelde termijn en het uitblijven van betaling binnen die (als ‘fataal’ aan te merken) termijn, tevens in verzuim zijn.

  Is het verzuim ingetreden dan zijn, vanaf de eenendertigste dag na de declaratiedatum tot aan het moment van algehele voldoening, tevens buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. Tevens zullen alsdan alle overige vorderingen die opdrachtnemer te dien tijde op cliënt mocht hebben in zijn geheel en direct opeisbaar worden.

  De buitengerechtelijke incassokosten, zoals die per 1 juli 2012 gelden worden berekend volgens het besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. (Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten)

  Bij langlopende projecten zullen aan cliënt geen tussentijdse overzichten van reeds verschuldigd en opeisbaar geworden renten en kosten worden toegezonden. Deze kosten en schaden zullen eerst aan het einde van het project bij de eindafrekening aan cliënt worden gefactureerd en in rekening gebracht.

  Opdrachtnemer kan vóór, maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van cliënt, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.

  Indien cliënt enig op hem rustende betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen. Alle kosten en schaden voortvloeiende uit opschorting of voortijdige beëindiging in onvoltooide staat, komen voor rekening en risico van cliënt.

  Aansprakelijkheid

  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens cliënt.

  Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade van cliënt die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep (o.a. gerechtsdeurwaarders, advocaten/procureurs en notarissen), welke door opdrachtnemer namens cliënt zijn ingeschakeld.

  Een vordering tot vergoeding van schade bij cliënt als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer moet binnen drie (3) maanden na het ontdekken daarvan bij opdrachtnemer worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

  Vrijwaring

  Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate beroepsaansprakelijkheids-verzekering. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor cliënt schade lijdt is beperkt tot het bedrag dat door de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel bij het uitblijven van zodanige uitkering, tot het bedrag van de factuur.

  Cliënt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van cliënt.

  Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliënt, evenals gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn.

  Geheimhouding

  Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.

  Cliënt zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

  Cliënt zal er voor zorgdragen dat derden niet van de in de tweede volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

  Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten en andere verbintenissen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  In geval een geschil mocht ontstaan omtrent een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst of andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, zal de meest gerede partij deze, afhankelijk van de hoogte van de vordering, ter kennis brengen van de Rechtbank Breda, sector Kanton, casu quo de Rechtbank Breda, sector civiel.

  Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.

  Vastgesteld te Etten-Leur 15 augustus 2013.